Ouders @ 02 Jul 2015

De media staan er vol van: Amsterdamse ouders die het oneens zijn met het lotingssysteem dat tot gevolg heeft gehad dat hun kind niet naar de school van de eigen keuze kan gaan. Het is zelfs niet toegestaan te ruilen als dat eigenlijk heel goed mogelijk zou zijn. Hoogopgeleide ouders, juristen, betogen voor de camera dat ze een kort geding tegen de gemeente hebben aangespannen
Zonder verder op deze specifieke zaak te willen ingaan, wil ik wel de aandacht richten op de rol en de invloed van ouders.

Ouderavond

In de vele jaren dat ik les gaf, kwam ik ouders vooral tegen tijdens de 10 minuten gesprekjes op ouderavonden. Hoewel het een overzichtelijke manier is om met ouders in gesprek te komen, voelde ik me er altijd enigszins ongemakkelijk bij. Aanvankelijk, in de eerste jaren van mijn leraarschap, waren de leerlingen zelf niet aanwezig bij deze gesprekken. We spraken òver de leerling. Van: “Hij doet heel weinig juffrouw, maar daar kan hij niet zo veel aan doen” tot, en ik herinner me het nog levendig, die ene vader die meende: “Als ie niet luistert juffrouw, dan sla er maar op. Dat doe ik thuis ook altijd”. Maar ook hele prettige en warme gesprekken. De ouderavonden werden beter vanaf het moment dat de leerling zelf mee kwam, en we met de leerling zèlf konden praten over zijn ervaringen en prestaties op school. Nadelen van de ouderavonden met 10 minutengesprekken: De ouders die je echt graag wilt spreken, komen doorgaans niet of pas nadat je hen hebt uitgenodigd. Teveel nadruk ligt soms op gesprekken met ouders van leerlingen met slechte cijfers. Het gaat te weinig over de ontwikkeling van het kind zelf. Tien minuten kan erg kort zijn als je werkelijk iets wilt bespreken. Dat resulteerde dan weer, terecht overigens, in een vervolgafspraak. Omslachtig. Zo ging het althans toen. Ik ga ervan uit dat dit op veel plaatsen nog altijd zo is. Als je hierover een andere waarneming hebt, dan hoor ik die graag.

Ouderraad

Veel scholen hebben een ouderraad. Daarin zitten ouders van leerlingen van de betreffende school. 
Wat ik nogal eens hoor van schoolleiders is, dat deze ouders mooi werk verrichten in het organiseren van en meehelpen bij dingen op school en daar heel enthousiast over zijn. 
Ook komen zij met veel inzet naar de vergaderingen van de ouderraad. Het lijkt er echter op, dat het voor veel ouders lastig is om te abstraheren van de situatie van hun eigen kind. Vele malen heb ik al gehoord: Ik, schoolleider, wil het met de ouders graag hebben over beleidsmatige plannen op allerlei gebied. Daar wil ik graag de mening van de ouders over horen. De ouders tonen daar weinig werkelijke interesse in, of relateren het besprokene uitsluitend aan de situatie van het eigen kind. Bij de rondvraag komen allerlei kwesties naar voren die te maken hebben met de dagelijkse schoolwerkelijkheid van het eigen kind. De bijeenkomst dreigt daarmee te verworden tot een soort ouderavond, in plaats van een bijeenkomst van de ouderraad.

Onderwijsvernieuwing

Zelf ben ik op zoek, en ik ben uiteraard de enige niet, naar een andere rol voor de ouders dan de huidige. Hoe die er uit moet zien is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. 
Al in 2011 schreef toenmalig minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt een kamerbrief over de mogelijke invulling van de samenwerking tussen school en ouders.  Bij mijn weten is daar nooit grootschalig op gereageerd door de scholen. Van Bijsterveldt had het destijds over de rol van ouders bij taalontwikkeling bijvoorbeeld.  
Een goed voorbeeld vind ik zelf in dit kader deze site en daarbinnen dit artikel:http://www.pbs.org/parents/education/going-to-school/supporting-your-learner/role-of-parents/#.VYaC-ur_-QU.twitter

Nog wat verder

Bij united4education, een beweging die past in een grotere transitie die zichtbaar is in Nederland, werken we samen met ouders. We hebben een prima contact met de landelijke ouderraad en zijn met hen in gesprek. Ook in de triade met de zorg. 
In mijn eigen vergezicht staan we als school en ouders gezamenlijk om de leerling heen en maken ook gebruik van de kennis en ervaring en het netwerk van ouders. Als het onderwijs met een open blik naar de sterk veranderende toekomst wil kijken en het onderwijs daarmee in lijn wil brengen, kan dat niet zonder onder meer de ouders. Ouders die ook willen dat hun kind het beste onderwijs krijgt, net als wij allemaal.
Welke ideeën heb jij voor samenwerking met ouders in het onderwijs waarin de mens centraal staat en het systeem ondersteunend is?
 

 

 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4084791/2015/06/20/Het-beest-in-de-Amsterdamse-ouder-is-los.dhtml

 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/30/betrokkenheid-van-oduers-bij-de-school.html


News powered by CuteNews - http://cutephp.com